Algemene voorwaarden

Waterland Voetbal verleent u hierbij toegang tot www.voetbalwaterland.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Waterland Voetbal en derden zijn aangeleverd. Voetbal Waterland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Waterlandvoetbal.nl is onderdeel van Waterland Voetbal. VoetbalWaterland is in het handelsregistervan de Kamer van Koophandel ingeschreven. Kvk nr. 57157162.

Inhoud en gebruik website

De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij bieden geen garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, presentatie, continue bereikbaarheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en dat uw gebruik daarvan op eigen risico is en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of ons. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons, of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is verboden anders dan waar toegestaan op grond van de wet. Als wij materialen ter beschikking stellen die vrij gebruikt kunnen worden, dan staat dit expliciet aangegeven.

Alle merken genoemd op deze website, die niet van ons zijn of die wij niet in licentie hebben, worden als zodanig op deze website genoemd.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit opleveren.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te geven. Zij betekenen niet dat we die websites onderschrijven of ondersteunen, of dat de aangekondigde goederen of diensten voor u geschikt of verkrijgbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. De gelinkte websites kunnen hun eigen voorwaarden en privacybeleid hanteren.

Overig

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wet, de rechter in het arrondissement van onze plaats van vestiging is exclusief bevoegd.